2022-жылдын абитуриенттерине кышкы Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүү жөнүндө (кышкы кабыл алуу үчүн)

     Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-июнундагы № 355  токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартибинин негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына 2022-жылдагы кышкы кабыл алууга абитуриенттер үчүн Жалпы республикалык тестирлөөнү уюштуруу жана өткөрүү максатында, Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлиги тарабынан буйрук кабыл алынды.

Ал буйрука ылайык:  

Жалпы республикалык тестирлөөгө (кышкы кабыл алуу үчүн) каттоо райондук (шаардык) билим берүү бөлүмдөрүндө, жашаган жери боюнча онлайн режимде 2022-жылдын 17-октябрынан
27-октябрына чейин өткөрүлсүн деген чечим кабыл алынды.

Бишкек жана Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын, райондук (шаардык) билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине:

- Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору бекиткен эрежелерге ылайык, алдыда өтө турган Жалпы республикалык тестирлөөгө катталууга кызыкдар адамдарга маалымат иштерин жүргүзүүнү  уюштуруу;

- каттоону (онлайн режимде) жүзөгө ашыруу үчүн атайын бөлмө, зарыл байланыш каражаттары, жабдуулар жана оргтехника менен камсыз кылуу милдеттери жуктөлгөн. 

Андан сырткары жалпы республикалык тестирлөөгө каттоого (кышкы кабыл алуу үчүн) мамлекеттик үлгүдөгү документтер менен ырасталган жалпы орто же кесиптик орто билими бар жана учурдагы 2022-2023-окуу жылында жогорку окуу жайларда окубаган адамдарга гана уруксат берилген.

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуу окутуунун наркын төлөө келишими (контракт) боюнча гана абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу үчүн жүргүзүлөт деп буйрукта аныкталган.

Кышкы Жалпы республикалык тестирлөөнүн тесттик мезгили 2022-жылдын 24-ноябрынан 30-ноябрына чейин деп белгиленди.

Ушул буйрукка ылайык каттоо жүргүзүүнү уюштуруу боюнча билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу адистеринин тизмеси тиркемеге ылайык бекитилди.

Жалпы республикалык тистирлөөнү уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөтүү  үчүн министрилик тарабынан Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясаты
(С. К. Умралиевага), Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү (А. Б. Найманбаевга) башкармалыктарына тапшырылган.

Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун басарлары Н. С. Джусупбековага жана Абазбек уулу Расулга жүктөлдү. 

 

 

 

О проведении зимнего Общереспубликанского тестирования абитуриентов 2022 года (для зимнего приема)

     На основании Порядка приема в вузы Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 30 июня 2022 года № 355, в целях организации и проведения Общереспубликанского тестирования абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения Кыргызской Республики в 2022 году (зимний прием), Министерством образования и науки издано приказ:

1.О проведении регистрацию на общереспубликанское тестирование (для зимнего приема) в онлайн-режиме в районных (городских) отделах образования по месту жительства в период с 17 октября по 27 октября 2022 года.

2. На основании приказа МОиН для Руководителям Бишкекского и Ошского городских управлений образования, районных (городских) отделов образования дано поручения:

- обеспечить проведение организационной работы по информированию заинтересованных лиц о предстоящей регистрации на Общереспубликанское тестирование, согласно установленным правилам Центра оценки в образовании и методов обучения;

- определить специальное помещение для осуществления (в онлайн режиме) регистрации, обеспечить необходимые средства связи, оборудование и оргтехнику. 

  1. Также в этом приказе установлено, что:

- к регистрации на Общереспубликанское тестирование (для зимнего приема) допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, подтверждаемое документами государственного образца, и не обучающиеся в вузах в текущем 2022-2023 учебном году;

- зимний прием в вузы Кыргызской Республики проводится для отбора и зачисления абитуриентов только на места по договору с оплатой стоимости обучения (контракт).

 4. Установлен тестовый период зимнего Общереспубликанского тестирования с 24 по 30 ноября 2022 года.

5. Приказом утвержден список специалистов районных (городских) отделов образования, ответственных за организацию проведения регистрации.

6. Управлению политики школьного образования и книгоиздания        (С. К. Умралиевой) и Управлению высшего и среднего профессионального и послевузовского образования (А. Б. Найманбаеву) приказом поручено оказать содействие в организации и проведении Общереспубликанского тестирования.

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложено на заместителей министров Н. С. Джусупбекову и  Р. Абазбек уулу.